Je browser is verouderd.

Sommige inhoud kan verloren gaan of zal niet correct weergegeven worden.

Gelieve een meer recente versie van je browser te installeren.

Upgrade je browser

Actievoorwaarden Bring a Lead-actie

 1. De Bring a Lead-actie loopt van 01/01/2024 tot en met 31/12/2024.
 2. Onderstaande actievoorwaarden zijn van toepassing op de Bring a Lead-actie.

Onze actievoorwaarden

Wie kan deelnemen?

 • Een Project Consultant tewerkgesteld via Bright Plus Outsourcing Solutions nv (hierna “directe medewerker” genoemd en/of een Freelancer die geregistreerd is in de Bright Plus database (hierna “freelance  medewerker” genoemd) De directe en freelance medewerkers worden hierna ook “Aanbrenger” genoemd.
 • De Aanbrenger is een natuurlijke persoon die over een geldig e-mailadres, telefoonnummer, adres en officiële verblijfplaats in België beschikt tijdens de duurtijd van de Bring a Lead-actie.

Hoe deelnemen?

 • De Aanbrenger beveelt een nieuwe vacaturelead aan bij een bedrijf dat op zoek is naar een  medewerker (hierna “Voorgestelde aanvraag” genoemd) door diens contactgegevens te bezorgen aan zijn/haar werkgever respectievelijk opdrachtgever Bright Plus Outsourcing Solutions nv door middel van deze websitelink https://www.brightplus.be/nl/bring-a-lead-outsourcing-solutions. Tevens zorgt de Aanbrenger dat het gaat om een warme lead zoals hieronder verder bepaald en stelt de Aanbrenger Bright Plus nv / Bright Plus Outsourcing Solutions nv voor aan het bedrijf met de uitdrukkelijke melding dat ze door Bright Plus nv / Bright Plus Outsourcing Solutions nv gecontacteerd zullen worden.

1 Actievoorwaarden voor directe en freelance medewerkers van Bright Plus Outsourcing Solutions nv

1.1 Verloop

 • Aan de hand van bovengenoemde link zal Bright Plus Outsourcing Solutions nv / Bright Plus nv de door de directe of freelance medewerkers Voorgestelde aanvraag valideren.
 • De Aanbrenger ontvangt een premie voor elke door hem/haar tijdens de looptijd van de Bring a Lead-actie Voorgestelde aanvraag waarop Bright Plus nv / Bright Plus Outsourcing Solutions nv een plaatsing respectievelijk project van minstens drie maanden realiseert en dit onder de volgende cumulatieve voorwaarden :
  • De Voorgestelde aanvraag niet reeds eerder door een andere indirecte of freelance medewerker is voorgesteld aan Bright Plus nv / Bright Plus Outsourcing Solutions nv, noch op een of andere manier reeds gekend is;
  • De Voorgestelde aanvraag een opstartdatum kent voor Bright Plus nv / Bright Plus Outsourcing Solutions nv binnen een periode van maximaal 6 maanden nadat de Voorgestelde aanvraag voorgesteld werd door de Aanbrenger;
  • De Voorgestelde aanvraag bij Bright Plus nv / Bright Plus Outsourcing Solutions nv nog niet gekend is: het moet gaan om een Voorgestelde aanvraag waar Bright Plus nv / Bright Plus Outsourcing Solutions nv de laatste 12 maanden geen actief contact mee had;
  • De Voorgestelde aanvraag minimum 3 maanden effectief prestaties oplevert voor Bright Plus nv respectievelijk Bright Plus Outsourcing Solutions nv;
  • De minimale registratiegegevens correct werden opgegeven via voornoemde link. Het aanbrengen van vacatures valt buiten het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid van de Aanbrenger en kent geen enkel verband hiermee. Er is geen enkele link met de normale dagtaak van de Aanbrenger, noch wordt tijdens het uitoefenen van de beroepsactiviteit opgedane kennis gebruikt. In geval van inbreuk op de bovenvermelde regels, zal de Aanbrenger onmiddellijk, automatisch en zonder voorafgaande verwittiging worden uitgesloten van de Bring a Lead actie (en bijgevolg niet weerhouden worden voor enige premie).

1.2 De premie

 • Indien aan alle voorwaarden zoals bepaald in artikel 2.1 voldaan is, heeft de Aanbrenger recht op een “Bring a lead Fee”. Deze  Bring a Lead fee is gelijk aan een brutopremie van €500. Voor de directe medewerkers die bij Bright Plus Outsourcing Solutions nv zijn tewerkgesteld, wordt de premie aanzien als beroepsinkomen waarop RSZ en BV van toepassing zijn.
 • Indien meerdere Voorgestelde aanvragen worden ingevuld door Bright Plus nv / Bright Plus Outsourcing Solutions nv nadat Aanbrenger deze heeft aangebracht conform de voorwaarden van onderhavige actie, heeft de Aanbrenger telkens recht op bovengenoemde premie.

1.3 Tijdstip van uitbetaling van de premie

 • Indien de door Aanbrenger Voorgestelde aanvraag ingevuld wordt door een arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid (inclusief uitzendarbeid optie vast, een freelance overeenkomst of een arbeidsovereenkomst via werving en selectie bij een klant van Bright Plus NV oplevert of een opdracht door een Project Consultant of Freelancer bij een klant van Bright Plus Outsourcing Solutions nv wordt opgestart, gebeurt de uitbetaling van de premie na 3 maanden effectieve prestaties op de Voorgestelde aanvraag. 
 • De Aanbrenger wordt uitbetaald op basis van de gegevens die hij/zij heeft verstrekt aan Bright Plus Outsourcing Solutions nv. Bright Plus Outsourcing Solutions nv  kan onder geen enkel beding aansprakelijk gehouden worden voor mogelijke foutieve uitbetalingen, indien deze te wijten zouden kunnen zijn aan de door de Aanbrenger verschafte incorrecte persoons-, bank- of facturatiegegevens.